Bestel Amitriptyline tabletten bij online apotheek voor de beste prijs

Amitriptyline

kopen Amitriptyline

Gebruik

Amitriptyline wordt gebruikt voor de behandeling van depressie. Het kan ook worden gebruikt voor andere aandoeningen, zoals bepaald door uw arts.

Hoe te gebruiken

Gebruik Amitriptyline zoals voorgeschreven door uw arts. Kijk op het etiket van het geneesmiddel voor de exacte doseringsinstructies.
Amitriptyline wordt geleverd met een extra informatieblad voor patiënten, de zogenaamde Medicatie Gids. Lees het zorgvuldig en herlees het elke keer dat u Amitriptyline laat bijvullen.
Amitriptyline mag met voedsel of op een lege maag worden ingenomen.
Vermijd het eten of drinken van grapefruitsap tijdens het innemen van Amitriptyline.
Het kan tot 30 dagen duren voordat Amitriptyline de symptomen van depressie onder controle heeft. Blijf Amitriptyline gebruiken, zelfs als u zich goed voelt. Mis geen doses.

Medicijnklasse en -mechanisme

Amitriptyline is een tricyclisch antidepressivum. Het is niet helemaal duidelijk hoe tricyclische antidepressiva de symptomen van depressie verbeteren. Men denkt dat ze de activiteit van bepaalde chemische stoffen in de hersenen (noradrenaline, serotonine) verhogen, wat helpt om de stemming te verbeteren.

Gemiste dosis

Als u een dosis Amitriptyline mist en u gebruikt het regelmatig, neem het dan zo snel mogelijk weer in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale doseringsschema. Neem geen 2 doses tegelijk.

Opslag

Bewaar Amitriptyline tussen 68 en 77 graden F (20 en 25 graden C). Korte opslag bij temperaturen tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) is toegestaan. Niet in de buurt van warmte, vocht en licht bewaren. Niet in de badkamer bewaren. Houd Amitriptyline buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen

Gebruik Amitriptyline niet als:

u allergisch bent voor een ingrediënt in Amitriptyline;
u op dit moment een monoamineoxidaseremmer (MAO-remmer) (bijv. fenelzine, selegiline) gebruikt of heeft gebruikt in de afgelopen 14 dagen;
u antihistaminica (bv. difenhydramine), cisapride, droperidol, een ketolide (bv. telitromycine) , een macrolide (bv. erytromycine), mibefradil of pimozide gebruikt;
u herstellende bent van een hartaanval.
Neem direct contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze zaken op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Amitriptyline . Vertel het uw arts of apotheker als u een medische aandoening heeft, vooral als een van de volgende op u van toepassing is:
als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft
als u geneesmiddelen, kruidenpreparaten of voedingssupplementen op recept of zonder recept gebruikt
als u allergieën heeft voor geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen
als u een voorgeschiedenis heeft van geestesziekte (bijv. bipolaire stoornis, manie, manisch-depressiviteit), of zelfmoord heeft overwogen of geprobeerd
als je alcoholisme hebt of regelmatig 3 of meer alcoholische dranken per dag drinkt
als u glaucoom, een onregelmatige hartslag, hartaandoeningen, pijn op de borst, leveraandoeningen, prostaatproblemen, schildklieraandoeningen heeft of niet kunt plassen (urineretentie)
als u in het verleden last heeft gehad van toevallen, epilepsie of porfyrie.

Sommige MEDICIJNEN KUNNEN BIJ CONTACT MET Amitriptyline . Vertel het uw zorgverlener als u andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder een van de volgende:
MAO-remmers (bijv. fenelzine, selegiline) omdat deze ernstige, soms levensbedreigende, reacties kunnen veroorzaken. Neem GEEN MAO-remmers tegelijk met, of binnen 2 weken na inname van Amitriptyline.
Anticholinergica (bijv. scopolamine), bupropion, cimetidine, fluconazol, fenothiazines (bijv. chloorpromazine), SSRI's (bijv. fluoxetine), terbinafine of valproïnezuur omdat bijwerkingen zoals wazig zien, moeilijk plassen, slaperigheid of sedatie, droge mond of licht in het hoofd kunnen optreden.
Antihistaminica (bijv. difenhydramine), cisapride, droperidol, ketoliden (bijv. telitromycine), macroliden (bijv. erytromycine), mibefradil, pimozide of streptograminen (bijv, quinupristine/dalfopristine) omdat ernstige bijwerkingen op het hart (bijv. hartkloppingen, duizeligheid, flauwvallen, levensbedreigende abnormale hartslag die leidt tot bewusteloosheid, en gebrek aan hartslag, kunnen worden verhoogd door Amitriptyline.

Carbamazepine, schildkliermedicijnen (bijv. levothyroxine) of stimulantia (bijv. albuterol, pseudo-efedrine) omdat hun bijwerkingen kunnen worden versterkt door Amitriptyline
Warfarine omdat bijwerkingen zoals ernstige bloedingen kunnen worden versterkt door Amitriptyline
Clonidine, guanethidine of guanfacine omdat de werkzaamheid van deze geneesmiddelen kan afnemen.

Mogelijke bijwerkingen

Neem contact op met uw arts als een van de meest voorkomende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk wordt:

wazig zien; verandering in seksueel verlangen of vermogen; constipatie; diarree; duizeligheid; slaperigheid; droge mond; hoofdpijn; verlies van eetlust; misselijkheid; vermoeidheid; slaapproblemen; zwakte.
Raadpleeg onmiddellijk een arts als een van deze ernstige bijwerkingen optreedt:
ernstige allergische reacties (huiduitslag; netelroos; jeuk; ademhalingsmoeilijkheden; benauwdheid; zwelling van de mond, het gezicht, de lippen of de tong); pijn op de borst; verwardheid; donkere urine; waanideeën; moeite met spreken of slikken; flauwvallen; snelle of onregelmatige hartslag; koorts, koude rillingen of keelpijn; hallucinaties; nieuwe of verergerende agitatie, angst, paniekaanvallen, agressiviteit, impulsiviteit, prikkelbaarheid, vijandigheid, overdreven gevoel van welzijn, rusteloosheid of onvermogen om stil te zitten; gevoelloosheid of tintelingen in een arm of been; eenzijdige zwakte; toevallen; ernstige of aanhoudende duizeligheid of hoofdpijn; ernstige of aanhoudende slaapproblemen; onduidelijke spraak; suïcidale gedachten of handelingen; tremor; problemen met urineren; ongecontroleerde spierbewegingen (bijv. g., van gezicht, tong, armen, benen); ongebruikelijke bloedingen of blauwe plekken; ongebruikelijke of ernstige mentale of stemmingsveranderingen; gezichtsproblemen; vergeling van de huid of ogen.

Meer informatie

Als u vragen heeft over Amitriptyline, neem dan contact op met uw arts, apotheker of andere zorgverlener.
Amitriptyline mag alleen worden gebruikt door de patiënt aan wie het is voorgeschreven. Deel het niet met andere mensen.